Home » Parapluvergunning

PARAPLUVERGUNNING Noorderpark

Aanleiding en doel

Om het makkelijker en goedkoper te maken voor bewoners en organisaties om kleinschalige evenementen te ontplooien in het Noorderpark is sinds enkele jaren geleden in nauwe afstemming met de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving de parapluvergunning, ook wel trustvergunning genoemd, verleend. Een belangrijk voordeel van dit instrument is een grote besparing in tijd en kosten voor zowel initiatiefnemers als de gemeente bij het indienen en behandelen van vergunningen. Daarnaast kan er flexibeler worden geanticipeerd op bewonersinitiatieven doordat er geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de proceduretijd van tien weken. Tussen de partners van de Noorderpark Trust en met het stadsdeel en omwonenden vindt regelmatig afstemming plaats over welke initiatieven passen bij het Noorderpark, waardoor er meer regie is op het soort evenementen dat kan plaatsvinden in het Noorderpark.

Hoe werkt het?

De parapluvergunning is formeel een doorlopende evenementenvergunning, voor het gehele jaar. Deze wordt rond de jaarwisseling van elk jaar volgens de gebruikelijke vergunningprocedure aangevraagd door de Stichting Noorderpark Trust. Onderdeel van de aanvraag is een activiteitenplan met daarop de evenementen die reeds bekend zijn. Burgers krijgen gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen op de aanvraag. Vervolgens beoordeelt de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving  de aanvraag en volgt er een besluit.. Naast de activiteiten uit het activiteitenplan kunnen middels een online melding ook aanvullende activiteiten van initiatiefnemers worden aangemeld die nog niet bekend waren bij het indienen van de vergunning. Deze initiatieven dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen die in de vergunning staan vermeld. De melding, met daarin alle gegevens van het evenement, wordt doorgezet naar verantwoordelijke instanties, zoals Handhaving, Beheer en de politie. Deze partners toetsen de melding en stellen indien nodig aanvullende vragen of voorwaarden, zoals een goede afstemming met de afdeling Wijkbeheer van het Stadsdeel.

Onderdeel van de vergunning is een ontheffing op Artikel 35 voor het schenken van alcohol voor maximaal 12 dagen gedurende het seizoen. Voorwaarde is dat hierbij een leidinggevende aanwezig is. Dat is één persoon uit een lijst van acht mensen die reeds activiteiten ontplooien in het Noorderpark en bekend zijn met de regels. Bij hen heeft tevens een antecedentenonderzoek plaatsgevonden.

Ook heeft de Noorderpark Trust één inrijvergunning (RVV) voor auto’s/busjes, die kan worden gebruikt door initiatiefnemers voor het laden en lossen van materialen. Mochten er meer inrijvergunningen nodig zijn of voor zwaarder materieel, dan dienen deze door de initiatiefnemers zelf te worden aangevraagd. Voor de initiatiefnemers worden duidelijke regels gecommuniceerd ten aanzien van het inrijden met auto’s en busjes in het park.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Maximaal 500 bezoekers op het drukste moment.
  • Van zondag t/m donderdag tussen 10:00 en 23:00. Vrijdag en zaterdag tussen 10:00 en 23:00 (muziek tot uiterlijk 22:00 uur).
  • Een evenement duurt maximaal één dag
  • Op- en afbouw vindt plaats op dezelfde dag na 10:00 en voor 0:00.
  • Geluidsbelasting op de gevel is maximaal 45 dB(A) en 35 dB(A) bij herkenbaar muziekgeluid.
  • Geen evenementen met commercie als hoofddoel, evenementen voor (inter)nationaal aantrekking of dance-evenementen.
  • Uitsluitend evenementen die geen extra belasting voor gemeentelijke diensten of hulpdiensten veroorzaken.
  • Voorschriften die ook voor gebruikelijke evenementenvergunningen gelden, aangaande: op- en afbouw, objecten, stroomvoorzieningen, brandveiligheid, geluid, openbare orde en veiligheid, EHBO en hygiëne, milieu en schoonmaak terrein.

Wanneer is de parapluvergunning van toepassing?

  • Voor evenementen die zijn aangemeld via de Noorderpark Trust
  • Voor evenementen die binnen de criteria vallen. Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.
  • Voor evenementen die buiten in het Noorderpark plaats vinden. Dus niet voor evenementen die ín de paviljoens zelf plaatsvinden. Daarvoor is de betreffende exploitatievergunning van toepassing.

Hoe wordt de buurt geïnformeerd over de evenementen?

Alle publieke activiteiten worden aangekondigd op deze website: www.noorderpark.nl en via de kanalen van de initiatiefnemers.
Evenementen waarvan omwonenden mogelijk geluids- of verkeershinder kunnen verwachten worden aangekondigd met een bewonersbrief die huis aan huis wordt verspreid bij de adressen waar deze overlast is te verwachten. Dat gebeurt uiterlijk tien dagen van tevoren. In de brief staan naast de gegevens van het evenement in elk geval de contactgegevens van het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten.

Waar kan ik terecht met mijn vraag of klacht?

Opmerkingen en vragen over het betreffende evenement kunnen bij de contactpersoon worden neergelegd. Zijn of haar gegevens staan op de melding die bekend is bij de gemeente en, indien van toepassing, op de bewonersbrief. Eindverantwoordelijk voor de vergunning is de Stichting Noorderpark Trust. Zij zijn aanspreekbaar indien er geen gehoor wordt gevonden bij de contactpersoon, indien de contactpersoon onbekend is of bij opmerkingen of vragen van algemene aard.
Via telefoonnummer 14020 kunnen klachten bij de gemeente worden ingediend.

Voor evenementen die niet onder de Trustvergunning vallen, of waarvan de Noorderpark Trust niet zelf een vergunning heeft aangevraagd probeert de Trust zoveel mogelijk informatie te bieden over de activiteiten en kunnen klachten en signalen over deze activiteiten ook bij de Trust worden gemeld. De organiserende partij is  uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Komt er een klacht binnen tijdens het evenement, dan zal de initiatiefnemer, binnen alle redelijkheid, alles in het werk stellen om de overlast te beperken. De initiatiefnemer heeft daarnaast de verantwoordelijkheid om te reageren op klachten en draagt zorg voor een terugkoppeling op de genomen maatregelen. Na afloop van een evenement vindt er een terugkoppeling plaats van de initiatiefnemer aan de Noorderpark Trust. Klachten worden tevens geregistreerd en gedeeld met het Stadsdeel.

 

Besloten activiteiten

Feestje bij Gele Pomp

Zondag, 06 augustus 2017 vanaf 14:00 tot 22:00